گواهينامهCE برای محصولات ريلی از شركت QAL انگلستان

گواهينامهCE برای محصولات معدنی از شركت QALانگلستان

گواهينامهCE برای محصولات سيمانی از شركتQALانگلستان