کاسه بوژی مقعر رومانیجنس قطعه: GS 20 Mn 5

وزن قطعه:  50کیلوگرم