کاسه بوژی Y25جنس قطعه: GS 20Mn 5

وزن قطعه: 50کیلوگرم