قطعه میانی امرژن تیوپ سیکلون های پیش گرم کن


جنس قطعه:
1.4848

وزن قطعه:  23 كيلوگرم