هد لاینر میانی


جنس قطعه:  
WS 140

وزن قطعه:  1300كيلوگرم