دیافراگم آسیای سیمان


جنس قطعه: (1.7225, 29وFMU12 )

وزن قطعه: 50 کیلوگرم